Thông báo lịch nghỉ hè
[ 23/05/2012 14:00 PM | Lượt xem: 4443 ]

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: ...... /TB-ĐT-KH&QHQT Thái Nguyên, ngày 23 tháng 05 năm 2012

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các đơn vị có liên quan

Để phục vụ cho đợt thi tốt nghiệp hệ VLVH năm 2012, Phòng ĐT-KH&QHQT thông báo cho các lớp học phần học kỳ hè 2012 học tại các giảng đường D3, D4, D5 nghỉ học trong 2 ngày 24/5/2012 và 25/5/2012.

Kế hoạch học bù phòng ĐT-KH&QHQT sẽ thông báo sau.

Đề nghị các Khoa/ Bộ môn báo cho giáo viên và sinh viên đơn vị mình về lịch nghỉ học này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (b/c); TRƯỞNG PHÒNG ĐT – KH & QHQT

- Các phòng chức năng;

- Các Khoa/ Bộ môn;

- Lưu VT, ĐT

PGS. TS Trịnh Thanh Hải


Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1837307
Trong ngày:
Đang online: 19