Đơn xin xét tốt nghiệp K6
[ 17/05/2012 14:00 PM | Lượt xem: 3797 ]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP

 

     Kính gửi:  Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp trư­ờng Đại học Khoa học - ĐHTN

            

     Tên em là:…………………………………Mã sinh viên:……………………..

          Ngày sinh:……………………Nơi sinh:.............................................................

          Lớp (ghi rõ ngành đào tạo, khóa học):…………………………………………

Khoa/Bộ môn:…………………………………………………………………..

          Hộ khẩu thường trú:………………………………………………….…………

          Hệ đào tạo: Đại học……………………………....(ghi rõ chính quy hoặc địa chỉ)

          Số tín chỉ đã học:.................................................................................................

          Điểm trung bình chung tích luỹ: .........................................................................

          Số tín chỉ của các học phần đã học lại:…………………………………………

          Nay em làm đơn này Kính gửi Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp trường Đại học Khoa học xét tốt nghiệp cho em trong năm học:………………......................

          Em xin chân thành cảm ơn./.

 

                                       Thái Nguyên, ngày ……tháng……năm………

                                                                                                       Người làm đơn

                                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

< Nguyễn Đức - Bộ môn Lịch sử >

Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1837307
Trong ngày:
Đang online: 7