Nội dung ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
[ 25/04/2016 07:00 AM | Lượt xem: 11323 ]


NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦNĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG 

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(Bao gồm toàn bộ nội dung 8 chương)


1, Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

2, Nội dung của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930

3, Chủ trương của Đảng trong thời kỳ 1936 – 1939

4, Chủ trương của Đảng trong giai đoạn 1945 - 1946

5, Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946 - 1954)

6, Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954 – 1964

7,Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Đảng trong thời kỳ đổi mới

8, Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới

9, Mục tiêu, quan điểm của Đảng về xây dựng Hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới

10, Quan điểm chỉ đạo và chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới

11, Thành tựu, của đường lối đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Trưởng bộ môn
Ths. Nguyễn Minh Tuấn

Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1837307
Trong ngày:
Đang online: 17