LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Phụ lục V)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN MINH TUẤN Giới tính: NAM

Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1974 Nơi sinh: Cải Đan, Sông Công, Thái Nguyên

Quê quán: Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2017/Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Tiến sĩ Lịch sử

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên - Trưởng Bộ môn

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: CQ: 02803 904 296 NR: ........................DĐ: 01234 865 145

E-mail: thansa6@gmail.com

Số CMND: 090680734 Nơi cấp: Công an Thái Nguyên

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngành học: Lịch sử

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1997

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam. Năm cấp bằng: 2006

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

- Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm cấp bằng: 2017

Nơi đào tạo: Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên luận án: Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010.

3. Ngoại ngữ: Chứng chỉ TOEFL

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ năm 1997 - đến năm 2006

Trường THPT Lê Hồng Phong, Phổ Yên, Thái Nguyên

Giáo viên

Từ năm 2006 - đến nay (12/2018)

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

- Trưởng Bộ môn

- Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Thực trạng sở hữu ruộng đất trong nông nghiệp ở Thái Nguyên (1988 - 2008).

2008/2010

Cấp Bộ

Thành viên

tham gia

3

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1997 - 2010

2013/2014

Cấp Đại học

Chủ nhiệm

4

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông thời kỳ 1997 - 2010

2014/2015

Cấp Đại học

Thành viên

tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển cây công nghiệp mũi nhọn (1997 -2010)

2016

Tạp chí Lịch sử Đảng

2

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (1997 - 2011)

2016

Tạp chí Lịch sử Đảng

3

Làm rõ vai trò của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên với vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1997 - 2005,

2014

Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

4

Nhìn lại quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế phường Cải Đan - Sông Công - Thái Nguyên (1999 - 2010)

2011

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

5

Suy nghĩ về vai trò hậu phương Thanh Hóa (1965-1968) qua trận chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng (3-4/4/1965)

2011

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

6

Nhìn lại quá trình thực hiện Nghị quyết số 44/2000 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phát triển cây chè

2010

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

7

Chính sách cai trị, khai thác của Thực dân Pháp ở Thái Nguyên trong 30 năm đầu Thế kỷ XX

2009

Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

8

Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) nhìn từ hai phía Pháp - Việt

2009

Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

9

Sự phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập ASEAN

2015

Kỷ yếu hội thảo quốc tế: International conference on socio - cultural and economic intergration of indigenous people in the context of Asean

10

Quản lý, sử dụng tài nguyên đất trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

2014

Kỷ yếu Hội nghị Nghiên cứu khoa học năm học 2013-2014, NXB Đại học Thái Nguyên

11

Chuyển biến kinh tế, xã hội của huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp (2000 - 2010)

2014

Kỷ yếu Hội nghị Nghiên cứu khoa học năm học 2013-2014, NXB Đại học Thái Nguyên

12

Cách mạng tháng Tám 1945 - một số chuyên khảo

2014

NXB Đại học Thái Nguyên


LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Phụ lục V)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: ĐOÀN THỊ YẾN Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 17/02/1985 Nơi sinh: Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên

Quê quán: Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên. Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2017, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Tiến sĩ Lịch sử

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: CQ: 02803 904 297 NR: ........................DĐ: 0916 050 720

E-mail: doanyen.dhkh@gmail.com

Số CMND: 090891062 Ngày cấp: 07/10/2015 Nơi cấp: Công an Thái Nguyên

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Vinh, Nghệ An

Ngành học: Lịch sử

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2007

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo: Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm cấp bằng: 2017

Nơi đào tạo: Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên luận án: Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông từ năm 1997 đến năm 2010.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh... Bằng/Chứng chỉ: Chứng chỉ B2

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 8/2007 đến nay (12/2018)

Bộ môn Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng giáo án điện tử học phần Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2011/2012

Cấp Trường

Chủ nhiệm

2

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông thời kỳ 1997 - 2012

2014/2015

Cấp Đại học

Chủ nhiệm

3

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1997 - 2010

2013/2014

Cấp Đại học

Thành viên

tham gia

4

Hoạt động khai thác mỏ của tư bản Pháp ở Lào Cai (1888-1939)

2017/2018

Cấp Đại học

Thành viên

tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Vua Tự Đức với vấn đề Công giáo

2017

Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN

2

Giáo dục phổ thông tỉnh Thái Nguyên (1997 - 2010) - chủ trương và kết quả thực hiện.

2016

Tạp chí Lịch sử Đảng

3

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo xây dựng đội ngũ giáo viên phổ thông (1997 - 2010)

2016

Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

4

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo xây dựng nguồn lực cho giáo dục phổ thông (1997-2010)

2015

Tạp chí Lịch sử Đảng

5

Thành tựu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông từ năm 1997 đến năm 2012

2015

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

6

Chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên sau 15 năm tái lập Tỉnh (1997 - 2012)

2015

Tạp chí Giáo dục Lý luận

7

Bàn thêm về vấn đề dự đoán thời cơ, chớp thời cơ tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945

2013

Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

8

Bàn thêm về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề phát triển nông nghiệp ở Thái Nguyên

2012

Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

9

Chủ trương phát triển giáo dục, đào tạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

2011

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

10

Con đường kháng chiến - con đường tự chủ và sáng tạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

2010

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

11

Nghị định 13 - 11 - 1925 và hậu quả đối với nông dân ở Thái Nguyên

2010

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

12

Chính sách cai trị, khai thác của Thực dân Pháp ở Thái Nguyên trong 30 năm đầu Thế kỷ XX

2009

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

13

Quyền của người phụ nữ trong bộ luật Hồng Đức - điểm tiến bộ so với các bộ luật thời trung đại

2009

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

14

Cách mạng tháng Tám 1945 - Một số chuyên khảo

2014

NXB Đại học Thái NguyênLÝ LỊCH KHOA HỌC

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Văn Đức Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 07/08/1987 Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Quảng Ninh Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 30, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: 0961 920 666

Email: ducnv@tnus.edu.vn

Số CMND: 022087001239 Ngày cấp: 20/7/2016 Nơi cấp: Công an Thái Nguyên

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Ngành học: Lịch sử

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2011

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

3. Ngoại ngữ Tiếng Anh Bằng/Chứng chỉ: Bằng Cử nhân

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Tháng 9/ 2011 - Nay

Bộ môn Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Hoạt động khai thác mỏ của tư bản Pháp ở Lào cai (1888 – 1939)

2017

Đại học

Thái Nguyên

Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Địa chỉ công bố

1

Đảng bộ huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ năm 2001 đến năm 2010

2014

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học năm học 2013 – 2014 – Bộ môn Lịch sử - Đại học Khoa học, trang 54-66

2

Bàn thêm về vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp Thái Nguyên

2012

Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 96 số 8.

3

Kinh tế tư nhân Thái Nguyên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

2014

Tạp chí Lịch sử Đảng, 5-2014

4

Một số kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Thái Nguyên (1997 – 2010)

2015

Tạp chí Lịch sử Đảng, 7-2015

5

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân (1997 – 2010)

2015

Tạp chí Lịch sử Đảng, 9-2015

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục và sự vận dụng của trường Cao đẳng Múa Việt Nam

2017

Đại học Thái Nguyên, tập 163 số 3/1.

7

Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

2017

Đại học Thái Nguyên, tập 163 số 3/2.

8

Quan niệm Hồ Chí Minh về sức khỏe và thể thao

2017

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ trường Đại học Khoa học

9

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân (1997 – 2015)

2018

Tạp chí Lịch sử Đảng, 3-2018
LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đặng Văn Duy. Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 13/8/1989 Nơi sinh: Bắc Giang

Quê quán: Huyền Sơn – Lục Nam – Bắc Giang. Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Thạc sĩ Năm bổ nhiệm: 2015

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 22 - Phường Thịnh Đán - TPTN

Điện thoại liên hệ: CQ: ............................. NR: ........................DĐ: 0979230601

Fax: ........................... E-mail: vanduyvc@gmail.com

Số CMND: 121725722 Ngày cấp: 22/10/2004 Nơi cấp: C.A tỉnh Bắc Giang

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Ngành học: Cử nhân Lịch sử

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2012

Bằng đại học 2: ............................................................. Năm tốt nghiệp: ...........

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

- Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 9/2012 đến nay

Bộ môn Lịch sử trường Đại học Khoa học

Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

2

Giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên ở Đại học Thái Nguyên

2017

Kỷ yếu hội thảo “Phát triển đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo” của Đại học sư phạm Huế

3

Quân và dân Định Hóa với chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông năm 1947

2017

Chiến thắng Việt Bắc Thu – Đông 70 năm nhìn lại (1947-2017)

4

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò đạo đức vào việc rèn luyện, nâng cao đạo đức giáo viên phổ thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn hiện nay

2017

Kỉ yếu Hội nghị khoa học lần thứ II năm 2017, trường Đại học Khoa học

5

Vai trò của ATK Định Hóa trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947

2018

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đỗ Hằng Nga Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1986 Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Thái Nguyên Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2017, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Tiến sĩ Lịch sử

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: 0967 968 273

Email: ngadh@tnus.edu.vn

Số CMND: 091050193 Ngày cấp: 25/7/2003 Nơi cấp: Công an Thái Nguyên

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Ngành học: Lịch sử

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2008

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

- Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Năm cấp bằng: 2017

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3. Ngoại ngữ Tiếng Anh Bằng/Chứng chỉ: Bằng Cử nhân

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Tháng 9/ 2008 - Nay

Bộ môn Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Khảo sát một số địa danh liên quan đến biểu tượng người khổng lồ của người Tày ở Cao Bằng

2011/2012

Đại học Thái Nguyên

Thành viên

2

Kinh tế - xã hội - văn hóa huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên nửa đầu thế kỉ XIX

2012/2013

Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm

3

Văn hóa tộc người và giao thoa văn hóa ở miền Tây Cao Bằng

2012/2013

Nafosted

Thành viên

4

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Dao Quần Chẹt - truyền thống và biến đổi

2016/2017

Đại học Thái Nguyên

Thành viên

5

Hoạt động khai thác mỏ của tư bản Pháp ở Lào Cai (1888-1939)

2017/2018

Đại học Thái Nguyên

Thành viên

6

Tục lệ xã hội khu vực miền núi phía Bắc qua sử liệu hương ước trước năm 1945

2017

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Địa chỉ công bố

1

Trật tự trị an các làng xã huyện Phú Bình qua hương ước thời thuộc Pháp

2010

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

2

Kiến trúc và điêu khắc các ngôi chùa cổ ở huyện Phú Bình (Thái Nguyên)

2011

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

3

"Kẻ sĩ" trong kết cấu cư dân làng xã truyền thống qua tư liệu hương ước huyện Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên)

2012

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

4

Tổ chức quan phương và phi quan phương trong kết cấu xã hội làng xã truyền thống huyện Phổ Yên (Thái Nguyên)

2013

Tạp chí Khoa học và công nghệ

5

Hương ước Phú Bình và Phổ Yên (Thái Nguyên) với việc nghiên cứu đời sống tâm linh của cư dân làng xã truyền thống vùng trung du

2013

Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Kết nối Việt Nam: thông qua đối thoại liên ngành lần thứ 5

6

Thương nghiệp nông thôn trung du Bắc Bộ qua trường hợp chợ làng ở huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên

2013

Tạp chí Khoa học và công nghệ

7

Bảo tồn các giá trị văn hóa tộc người ở miền Tây Cao Bằng trong bối cảnh hội nhập

2015

Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Kinh tế và Văn hóa - Xã hội các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập Asean"

8

Tình hình ruộng đất huyện Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) qua tư liệu địa bạ Gia Long 4 (1805)

2016

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử

9

Sử liệu về tục cúng hậu, bầu hậu ở Phổ Yên (Thái Nguyên)

2016

Tạp chí Khoa học và công nghệ

10

Việc thu thuế trong làng xã qua tư liệu hương ước cải lương tỉnh Thái Nguyên

2018

Tạp chí Khoa học và công nghệ

11

Vài nét về hương ước của người Dao ở tỉnh Bắc Kạn năm 1932

2018

Tạp chí Dân tộc học

12

Vài nét về giáo dục và khoa bảng ở Thái Nguyên thời phong kiến

2018

Tạp chí Khoa học và công nghệLÝ LỊCH KHOA HỌC

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Ngô Ngọc Linh Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 04/10/1981 Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Thái Nguyên Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị: 2007, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Thạc sỹ Lịch sử

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng Bộ môn Lịch sử, Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 11, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: 0981971666

Email: linhnn@tnus.edu.vn

Số CMND: 090726055 Ngày cấp: 04/8/2004 Nơi cấp: Công an Thái Nguyên

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Ngành học: Lịch sử

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2003

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

3. Ngoại ngữ Tiếng Anh Bằng/Chứng chỉ: Bằng Cử nhân

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Tháng 8/2004 – 12/2006

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Giảng viên

Tháng 1/ 2007 - Nay

Bộ môn Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và giáo án điện tử học phần Lịch sử Việt Nam hiện đại

2009-2010

Cấp trường

Chủ nhiệm

2

Chiến tranh du kích trên căn cứ địa Việt Bắc (giai đoạn 1940 – 1945)

2010-2012

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Địa chỉ công bố

1

Quan điểm quân sự Hồ Chí Minh về chiến tranh du kích – qua một số tác phẩm của Người – giai đoạn trước năm 1945

2007

Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên

2

Ảnh hưởng và tác động của tám tháng đấu tranh du kích trên căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai đối với cách mạng Việt Nam

2011

Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên

3

Hiệp định Sơ bộ (6.3.1946) – nhìn từ hai phía Pháp – Việt

2011

Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên

4

Quá trình hình thành phong trào đấu tranh du kích ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1940 – 1945

2012

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử

5

Những bài học kinh nghiệm rút ra từ tám tháng đấu tranh du kích chống địch khủng bố trên căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai (7/1941 – 2/1942)

2012

Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên

6

Bàn thêm về vai trò của Lý – Hào trong ATK II 1941 - 1945

2013

Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên

7

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện qua cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam (1930 – 1945)

2014

Kỷ yếu Hội nghị Nghiên cứu khoa học trường Đại học Khoa học

8

Đánh giá thực trạng và đội ngũ giảng viên trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

2016

Kỷ yếu hội nghị Khoa học trẻ Đại học Khoa học

9

Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn hiện nay

2016

Kỷ yếu hội nghị Khoa học trẻ Đại học Khoa học

10

Một số đóng góp của hoạt động đấu tranh du kích ở Thái Nguyên trong cao trào kháng Nhật, cứu nước

2017

Tạp chí Lịch sử Đảng

11

Chủ trương của Đảng về công tác dân vận thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996 - 2016)

2018

Kỷ yếu hội nghị Khoa học trẻ Đại học Khoa học

3. Sách chuyên khảo:

1. Cách mạng tháng Tám năm 1945 (một số chuyên khảo), đồng chủ biên, xuất bản năm 2013.


LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Đại Đồng. Giới tính: nam.

Ngày, tháng, năm sinh:14/02/1979. Nơi sinh: Thanh Hóa.

Quê quán: Thanh Hóa. Dân tộc: Kinh.

Học vị cao nhất: Thạc sỹ. Năm, nước nhận học vị: 2007, Việt Nam.

Chức danh khoa học cao nhất: Thạc sỹ Lịch sử.

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên.

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Lịch sử, Trường Đại học Khoa học - ĐHTN.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Bộ môn Lịch sử, trường Đại học Khoa học - ĐHTN.

Điện thoại liên hệ: 0855.342.999.

E-mail: dongnd@tnus.edu.vn

Số căn cước: 038079003357. Ngày cấp: 19/01/2017. Nơi cấp: ......... ĐKQL Cư trú DLQG về dân cư

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: chính quy.

Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Huế.

Ngành học: Lịch sử

Nước đào tạo: Việt Nam. Năm tốt nghiệp: 2003.

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam. Năm cấp bằng: 2007.

- Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên.

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh.

Bằng/Chứng chỉ: Chứng chỉ B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Năm 2003

Trường THPH Phạm Phú Thứ (H.Hòa vang - Đà Nẵng)

Giáo viên

Tháng 10.2005 - 11.2007

Khoa Lịch sử - Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên

Học viên cao học

Từ tháng 9.2009 đến nay

Bộ môn Lịch sử, trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH - HĐH 1997-2010

2013 - 2017

Cấp Đại học

Thành viên

2

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông thời kỳ 1997 - 2012

2014 -2017

Cấp Đại học

Thành viên

3

Hoạt động khai thác mỏ của tư bản Pháp ở Lào Cai (1888 - 1939)

2018-2019

Cấp Đại học

Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Suy nghĩ về vai trò của hậu phương Thanh Hóa (1965 - 1968) qua trận chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng (3-4/4/1965)

2011

Tạp chí KH&CN

2

Bước đầu khảo sát nguồn tư liệu về hoạt động khai thác mỏ của nhà Nguyễn ở Lào Cai (1802-1858)

2014

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học - Bộ môn Lịch sử

3

Hoạt động thăm dò mỏ của tư bản Pháp đầu TK XX

2017

Hội thảo Khoa học Quốc tế - ISBN/Đại học Quốc gia HN

4

Trận đánh "Ghềnh Khoan Bộ - Sông Lô" trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947

2017

Hội thảo Khoa học - NXB Đại học Thái Nguyên

5

Vai trò của trận đánh “Ghềnh Khoan Bộ - sông Lô” trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947

2017

NXB Chính trị Quốc gia sự thật

6

Hoạt động khai thác mỏ ở Lào Cai dưới thời Gia Long và Minh Mạng

2017

Tạp chí Khoa học& Công nghệ
LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Dương Thị Huyền Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 18/03/1987 Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Thái Nguyên Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2018, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Tiến sĩ Lịch sử

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Bộ môn Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: 0975702362

Email: huyendt@tnus.edu.vn duonghuyen.sudhkh@gmail.com

Số CMND: 091506896 Ngày cấp: 16/3/2015 Nơi cấp: Công an Thái Nguyên

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Ngành học: Lịch sử

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2009

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Thế giới Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội- Nhân văn Hà Nội

- Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử Thế giới Năm cấp bằng: 2018

Nơi đào tạo: Học viện Khoa học xã hội Việt Nam

3. Ngoại ngữ Tiếng Anh Bằng/Chứng chỉ: TOEIC quốc tế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Tháng 9/ 2009 - Nay

Bộ môn Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Thương điếm châu Âu ở một số nước Đông Bắc Á thế kỷ XVI- XVII và những mối liên hệ với Đại Việt

2019/2020

Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Địa chỉ công bố

1

Địa vị cao của người phụ nữ trong xã hội Ai Cập cổ đại

2011

Tạp chí Khoa học và công nghệ- Đại học Thái Nguyên

2

Sự tiếp xúc và giao lưu văn minh thời cổ đại

2011

Tạp chí Khoa học và công nghệ- Đại học Thái Nguyên

3

Luật Hammurabi- Những điểm tiến bộ và hạn chế

2012

Tạp chí Khoa học và công nghệ- Đại học Thái Nguyên

4

Chính sách giao thương cởi mở của chúa Nguyễn ở Đàng Trong (thế kỷ XVI- XVIII)

2013

Tạp chí Khoa học và công nghệ- Đại học Thái Nguyên

5

Người Pháp và những dự án thương mại ở Đàng Trong thế kỷ XVII- XVIII

2014

Tạp chí Khoa học và công nghệ- Đại học Thái Nguyên

6

Liên minh quân sự của Công ty Đông Ấn Hà Lan (VOC) với chính quyền Lê Trịnh ở Đàng Ngoài

2014

Kỷ yếu Hội nghị Nghiên cứu khoa học Bộ môn Lịch sử- Đại học Khoa học

7

Nagasaki- thương điếm quan trọng trong chiến lược Đông Á của Bồ Đào NHa (thế kỷ XVI- XVII)

2015

Tạp chí Khoa học và công nghệ- Đại học Thái Nguyên

8

Thương mại châu Âu và những tác động đến tình hình chính trị Đàng Trong thế kỷ XVI- XVIII

2016

Tạp chí Khoa học và công nghệ- Đại học Thái Nguyên

9

Đặc điểm thương mại của Bồ Đào Nha ở Đàng Trong thế kỷ XVI- XVIII,

2017

Kỷ yếu Hội nghị NCKH trẻ Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên

10

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giáo viên phổ thông ở tỉnh Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đạo trong tình hình mới,

2017

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học của trường Đại học Sư phạm Huế

11

Chính sách của Hà Lan đối với lao động nhập cư Trung Quốc ở thương điếm Zeelandia (Đài Loan) (1624- 1662),

2017

Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á

12

Thương điếm Hirado (1613- 1623) trong hệ thống thương mại Đông Á của Công ty Đông Ấn Anh,

2017

Tạp chí văn hóa Nghệ thuật

13

Mối quan hệ của thương điếm Anh ở Hirado (1613- 1623) với chính quyền Nhật Bản

2017

Tạp chí Khoa học và công nghệ- Đại học Thái Nguyên

14

Vai trò của thương điếm Bồ Đào Nha ở Ma Cao trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam

2018

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế “Nghiên cứu quan hệ Trung Quốc- Việt Nam: Lịch sử, Hiện trạng và Tương lai”, Quảng Châu, Trung Quốc, tháng 5-2018.

15

Thương điếm Nagasaki trong chiến lược Đông Á của người Bồ Đào Nha thế kỷ XVI_ XVII

2019

Tạp chí Khoa học và công nghệ- Đại học Thái Nguyên 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:     LÊ VĂN HIẾU                          Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh:     20/10/1990             Nơi sinh: Quảng Ninh

Quê quán: Quảng Ninh                                    Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                  Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           Tổ 30, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ:             0971666128

Email:                              hieulv@tnus.edu.vn

Số CMND: 022090000312   Ngày cấp: 30/9/2015         Nơi cấp: Công an Quảng Ninh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.     Đại học

Hệ đào tạo:             Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Ngành học: Lịch sử

Nước đào tạo: Việt Nam                                 Năm tốt nghiệp: 2012

2.     Sau đại học

- Thc sĩ chuyên ngành: Xây dng Đảng và chính quyn nhà nước; Năm cp bng: 2015

- Nơi đào to: Hc vin chính tr Quc gia H Chí Minh

- Hin đang Nghiên cu sinh chuyên ngành: Xây dng Đảng và chính quyn nhà nước

- Nơi đào to: Hc vin chính tr quc gia H Chí Minh

3. Ngoại ngữ                              Tiếng Anh                        Bằng/Chứng chỉ: B1 quốc tế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Tháng 9/ 2012 - Nay

Bộ môn Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên thành phố Thái Nguyên

2017

Cấp thành phố

Thành viên

2

Lịch sử đảng bộ phường Tân Lập (1945 - 2018)

Đang nghiên cứu

Lịch sử địa phương

Thành viên

3

Lịch sử Đảng bộ thị xã Phổ Yên giai đoạn 2000 - 2020

Đang nghiên cứu

Lịch sử địa phương

Thành viên

4

Bổ sung, tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ thị xã Phổ Yên giai đoạn 1930 - 1954

Đang nghiên cứu

Lịch sử địa phương

Thành viên

5

Bổ sung, tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ thị xã Phổ Yên giai đoạn 1954 - 2000

Đang nghiên cứu

Lịch sử địa phương

Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí, kỷ yếu

1

Làm rõ vai trò của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên với vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1997 – 2005

2014

Tạp chí Khoa học và công nghệ, ISSN1859-2171, tập 121, số 07, tr.29-33

2

Sự phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập ASEAN

 

2015

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Kinh tế và văn hóa – xã hội các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập ASEAN, tr.591-596. 2015.

3

Đảng bộ thành phố Thái Nguyên với việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay

2015

Tạp chí giáo dục lý luận, tr.73-75, ISSN 0868 – 3492.

 

4

Đảng bộ thành phố Thái Nguyên với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay

2016

Tạp chí giáo dục lý luận, tr.147-149, ISSN 0868-3492

 

5

Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 152 số 07/1, Chuyên san Khoa học xã hội – hành vi, ISSN 1859 – 2171.

6

Phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên 2008 – 2015

2016

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ nhất – năm 2016, tr.320-326, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, ISBN: 978-604-915-321-1.

7

Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn hiện nay

2016

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ nhất – năm 2016, tr.327-331, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, ISBN: 978-604-915-321-1.

8

Công tác tư tưởng trong xây dựng nông thôn mới

2016

Tạp chí Thanh niên, số 27 năm 2016, tr.12-13, ISSN 08866 8507

 

9

Đảng bộ xã Đường Hoa lãnh đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay

2016

Tạp chí Thanh niên điện tử. ISSN 08866 8507

10

Làm rõ vai trò của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2017

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ hai – năm 2017, tr.366-372, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, ISBN: 978-604915506-2.

11

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các xã vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn

2017

Tạp chí giáo dục lý luận, số 269+270, năm 2017.

 

12

Công tác tuyên truyền qua mô hình “ban tuyên vận” xã, phường, thị trấn và “tổ tuyên vận” thôn, bản, tổ dân phố ở huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai),

2018

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 179, số 03, năm 2018.

 

13

Hiệu quả hoạt động của mô hình “ban tuyên vận” xã, phường, thị trấn và “tổ tuyên vận” thôn, bản, tổ dân phố ở tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay,

2018

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 183, số 07, năm 2018.

14

Công tác dư luận xã hội của Đảng bộ thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

2018

Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị (Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 6 (43), năm 2018.

15

Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn (1986 – 2014)

2019

Tạp chí Lịch sử Đảng (338), 1/2019.Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1837307
Trong ngày:
Đang online: 7