NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM K9
[ 22/05/2012 12:56 PM | Lượt xem: 5382 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

BỘ MÔN LỊCH SỬ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(Bao gồm toàn bộ nội dung 8 chương)

- Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

- Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Nội dung của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930

- Chủ trương của Đảng trong giai đoạn 1936 - 1939

- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám 1945

- Chủ trương của Đảng trong giai đoạn 1945 - 1946

- Nội dung của đường lối kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mĩ (1946 - 1954)

- Kết quả, bài học kinh nghiệm của đường lối kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ 1946 - 1954

- Kết quả, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975

- Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Đảngtrong thời kỳ đổi mới

- Quan điểm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới

- Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII

- Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X

- Thành tựu của đường lối đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới,…


Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1837307
Trong ngày:
Đang online: 8