NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM K9
[ 22/05/2012 12:56 PM | Lượt xem: 2401 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

BỘ MÔN LỊCH SỬ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(Bao gồm toàn bộ nội dung 8 chương)

- Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

- Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Nội dung của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930

- Chủ trương của Đảng trong giai đoạn 1936 - 1939

- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám 1945

- Chủ trương của Đảng trong giai đoạn 1945 - 1946

- Nội dung của đường lối kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mĩ (1946 - 1954)

- Kết quả, bài học kinh nghiệm của đường lối kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ 1946 - 1954

- Kết quả, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975

- Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Đảngtrong thời kỳ đổi mới

- Quan điểm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới

- Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII

- Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X

- Thành tựu của đường lối đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới,…


Khoa Lịch sử

(0280).3848.976
Kỷ yếu 10 năm Trường ĐH Khoa học
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 437482
Trong ngày: 253
Đang online: 2