Gợi ý ôn tập phần lịch sử Việt Nam thi THPT quốc gia 2016
[ 06/04/2016 07:00 AM | Lượt xem: 2771 ]

Gợi ý ôn tập phần lịch sử Việt Nam thi THPT quốc gia 2016Stt

Chủ đề/chuyên đề/chương

Nội dung/bài

Nội dung cụ thể

1.

Lịch sử Việt Nam từ 1919- 1930

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.

Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam.

Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân

Hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Việt Nam Quốc dân đảng

Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929

Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930

- Hoàn cảnh

- Nội dung hội nghị

- Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

- Ý nghĩa của sự ra đời của ĐCSVN

2.

Lịch sử Việt Nam từ 1930-1945

Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Tình hình Việt Nam trong những năm 1929-1933

Phong trào cách mạng 1930-1931

- Phong trào cách mạng 1930-1931

- Xô viết Nghệ - Tĩnh

- Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Phong trào cách mạng 1930-1931

Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam (10/1930)

- Những nội dung chính của hội nghị

- Luận cương chính trị 10/1930

- Nội dung

- Hạn chế

Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Tình hình thế giới và trong nước trong những năm 1936 - 1939

Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương .

Phong trào đòi các quyền tự do dân chủ

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939

Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa ra đời.

Tình hình Việt Nam trong những năm 1939-1945

Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương 11/1939

Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5/1941)

Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền .

Cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa thành lập (2/9/1945)

Nguyên nhân thắng lợi Ý nghĩa lịch sử, của cách mạng tháng Tám năm 1945.

3.

Lịch sử Việt Nam từ 1945-1954

Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946

Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám

Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói nạn dốt và khó khăn tài chính, giải quyết khó khăn về ngoại xâm và nội phản

Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

Thực dân Pháp bội ước và tiến công nước ta

Đường lối, kháng chiến chống Pháp của Đảng

Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

Chiến dịch Việc Bắc thu đông 1947

Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950

Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)

Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951)

Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954)

Âm mưu mới của Pháp – Mĩ ở Đông Dương: kế hoạch Na va

Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)

Hiệp định Giơnơvơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương

Nguyên nhân thắng lợi, Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

4.

Lịch sử Việt Nam từ 1954-1975

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)

Tình hình và nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương

Hoàn thành cải cách ruộng đất.

Phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng 9/1960

Miền Bắc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961-1965)

Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ (1961-1965)

- Chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở Miền Nam .

- Miền Nam chiến đấu chống Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ

Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)

Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở Miền Nam (1965 – 1968)

- Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở Miền Nam

- Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ

+ Chiến thắng Vạn Tường

+ Chiến thắng hai mùa khô.

+Chính trị

+ Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968

Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong tiến hành chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ nhất

Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 – 1973)

- Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ

- Chiến đấu chống chiến lược của Mĩ lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”

- Cuộc tiến công chiến lược 1972

Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần 2 vừa sản xuất làm nghĩa vụ hậu phương

Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam

Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

Miền Nam đấu tranh chống địch “Bình định – lấn chiếm” tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn .

Chủ trương , kế hoạch giải phóng miền Nam

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975

a.Chiến dịch Tây Nguyên (4 - 24/3/1975)

b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21/3/1975 - 29/3/1975)

c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4/1975 - 30/4/1975)

Nguyên nhân thắng lợi, Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước

5.

Lịch sử Việt Nam từ 1975-2000

Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Tình hình hai miền Bắc – Nam sau năm 1975

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975-1976)

Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)

Đường lối đổi mới của Đảng

- Hoàn cảnh lịch sử mới

- Đường lối đổi mới của Đảng

Thành tựu và hạn chế của kế hoạch 5 năm 1986-1990

Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

1 .Các thời kì phát triển của lịch sử dân tộc

a. Các thời kì 1919-1930

( Từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến khi Đảng ra đời 1930)

b. Các thời kì 1930-1945

( Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời cho đến ngày 2/9/1930)

c. Các thời kì 1945-1954

( Từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết ngày 21/7/1954)

d. Thời kì 1954-1975

( Từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954 đến ngày 30/4/1975)

e. Thời kì 1975-2000

( Từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 đến năm 2000 )

2. Nguyên nhân thắng lợi , Bài học kinh nghiệm


< Tuyensinh247.vn >

Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1837307
Trong ngày:
Đang online: 14