Chương trình đào tạo Đại học
[ 01/04/2016 00:00 AM | Lượt xem: 1899 ]


2.2.18. Ngành Cử nhân Lịch sử

(Ban hành kèm theo QĐ số 60/QĐ-ĐT-KH&QHQT, ngày 20/2/2012 của

Hiệu trưởng trường ĐHKH-ĐHTN)

TT

Môn học

Số TC

Số tiết

Lý thuyết

Thực hành

Học kì 1

18

255

75

1

Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin

5

75

0

2

Tiếng Anh 1

3

45

0

3

Xã hội học đại cương

2

30

0

4

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

30

0

5

Tin học cơ sở

3

30

15

6

Phương pháp luận sử học

3

45

0

7

Giáo dục thể chất 1

0

0

60

Học kỳ 2

16

240

60

1

Đường lối các mạng của ĐCS Việt Nam

3

45

0

2

Hán Nôm

3

45

0

3

Chính trị học đại cương

2

30

0

4

Thống kê xã hội học

2

30

0

5

Logic học đại cương

2

30

0

6

Mỹ học đại cương

2

30

0

7

Dân tộc học đại cương

2

30

0

8

Giáo dục thể chất 2

0

0

60

Học kỳ 3

17

240

90

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

30

0

2

Tiếng Anh 2

3

45

0

3

Nhà nước và Pháp luật đại cương

2

30

0

4

Môi trường và phát triển bền vững

2

30

0

5

Tôn giáo học đại cương

2

30

0

6

Tiếng Việt thực hành

2

15

30

7

Lịch sử văn minh thế giới

2

30

0

8

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

30

0

9

Giáo dục thể chất 3

0

0

60

Học kỳ 4

18

240

60

1

Sử liệu học

2

30

0

2

Thực tế lịch sử I

2

0

60

3

Lịch sử thế giới cổ trung đại

4

60

0

4

Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

4

60

0

5

Lịch sử sự nghiệp Bảo tồn – Bảo tàng Việt Nam

2

30

0

6

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

2

30

0

7

Cơ sở Khảo cổ học

2

30

0

Học kỳ 5

19

255

60

1

Tiếng Anh 3

3

45

0

2

Dân tộc và các chính sách dân tộc ở Việt Nam

2

30

0

3

Lịch sử Việt Nam cận đại

4

60

0

4

Lịch sử thế giới cận đại

4

60

0

5

Niên luận lịch sử

2

0

60

6

Hồ Chí Minh trong tiếng trình LSDT

2

30

0

7

Kiểm kê và xếp hạng di tích lịch sử văn hóa

2

30

0

Học kỳ 6

18

240

60

1

Tiếng Anh chuyên ngành lịch sử

2

30

0

2

Thực tế lịch sử II

2

0

60

3

Quan hệ quốc tế (1945 – 2015)

2

30

0

4

Lịch sử Việt Nam hiện đại

4

60

0

5

Lịch sử thế giới hiện đại

4

60

0

6

Nghệ thuật quan hệ công chúng

2

30

0

7

Khai thác, phát huy các giá trị của di tích lịch sử văn hóa

2

30

0

Học kỳ 7

(Phân chia thành 4 chuyên ngành)

14

210

0

1

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

2

30

0

2

Những cuộc cải cách trong lịch sử Việt Nam

2

30

0

Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

3

Làng xã Việt Nam

2

30

0

4

Quá trình mở rộng lãnh thổ của các chúa Nguyễn

2

30

0

5

Triều Nguyễn (1802-1945) – Một số vấn đề trong lịch sử

2

30

0

6

Chế độ ruộng đất trong LS trung đại VN

2

30

0

7

Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam

2

30

0

Chuyên ngành Lịch sử Đảng

3

Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 -1945)

2

30

0

4

Đường lối kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

2

30

0

5

Đường lối cách mạng miền Nam (1954 -1975)

2

30

0

6

Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1930 – 1975)

2

30

0

7

Công tác xây dựng Đảng qua các thời kỳ

(1930 – 2015)

2

30

0

Chuyên ngành Dân tộc học

3

Các phương pháp nghiên cứu dân tộc học

2

30

0

4

Văn hóa làng xã

2

30

0

5

Các hình thái tôn giáo nguyên thủy

2

30

0

6

Vùng văn hóa Tây bắc

2

30

0

7

Quá trình tộc người và mối quan hệ dân tộc ở Việt Nam

2

30

0

Chuyên ngành Lịch sử thế giới

3

Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới

2

30

0

4

Trật tự thế giới thời hiện đại

2

30

0

5

Quá trình xâm nhập của các nước phương Tây vào khu vực Đông Á (TK XVI- XIX)

2

30

0

6

Tiếp xúc và giao thoa văn minh Đông- Tây thời cổ trung đại

2

30

0

7

Tiếp cận văn hóa Đông- Tây thời cận đại

2

30

0

Học kỳ 8

(Phân chia thành 4 chuyên ngành)

15

195

60

Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

15

195

60

1

Nghệ thuật quân sự Việt Nam thời cổ trung đại

2

30

0

2

Tư tưởng canh tân ở VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

2

30

0

3

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam (1986 – 2015)

2

30

0

4

Thực tập chuyên ngành lịch sử Việt Nam

2

0

60

5

Khóa luận tốt nghiệp (Học phần thay thế)

7

5.1

Biển đảo Việt Nam – Lịch sử và hiện tại

3

45

0

5.2

An toàn khu Trung ương trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

2

30

0

5.3

Sự phát triển của CNTB ở miền Nam Việt Nam (1954 -1975)

3

30

0

Chuyên ngành Lịch sử Đảng

15

195

60

1

Phương pháp dạy - học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

30

0

2

Đường lối đối ngoại của Đảng (1945 – 2015)

2

30

0

3

Đường lối xây dựng KTTT định hướng XHCN

2

30

0

4

Thực tập chuyên ngành lịch sử Đảng CSVN

2

0

60

5

Khóa luận tốt nghiệp (Học phần thay thế)

7

5.1

Nghiệp vụ công tác tổ chức của Đảng

2

30

0

5.2

Đảng lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc (1930 – 2015)

2

30

0

5.3

Đảng lãnh đạo thực hiện chính sách tôn giáo (1930 – 2015)

3

45

0

Chuyên ngành Dân tộc học

15

195

60

1

Đô thị và văn hóa đô thi

2

30

0

2

Lê hội truyền thống và tín ngưỡng dân gian

2

30

0

3

Một số vấn đề nhân học

2

30

0

4

Thực tập chuyên ngành Dân tộc học

2

0

60

5

Khóa luận tốt nghiệp (Học phần thay thế)

7

5.1

Tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam

2

30

0

5.2

Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Việt – Mường ở Việt Nam

2

30

0

5.3

Các dân tộc ít người thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái ở Việt Nam

3

45

0

Chuyên ngành Lịch sử thế giới

15

195

60

1

Phong trào công nhân quốc tế

2

30

0

2

Quan hệ quốc tế thời cận đại

2

30

0

3

Chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền

2

30

0

4

Thực tập chuyên ngành Lịch sử thế giới

2

0

60

5

Khóa luận tốt nghiệp (Học phần thay thế)

7

5.1

Xu thế toàn cầu hóa và những vấn đề lớn của lịch sử thế giới hiện đại

2

30

0

5.2

Mối quan hệ Việt Nam- Asean

2

30

0

5.3

Ba tôn giáo thế giới và những tác động đến tình hình thế giới hiện nay

3

45

0

Cộng tổng

135

1845

405

Phòng Đào tạo

(Đã ký)

PGS.TS Trịnh Thanh Hải

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

Ths. Nguyễn Minh Tuấn

K.T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Lê Thị Thanh Nhàn


Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1837307
Trong ngày:
Đang online: 30