Album ảnh : CN Lịch sử K11 tham quan, học tập tại bảo tàng các lực lượng vũ trang Việt Bắc
  • Photo: CN Lịch sử K11
  • Photo: CN Lịch sử K11
  • Photo: CN Lịch sử K11
  • Photo: CN Lịch sử K11
  • Photo: CN Lịch sử K11